top of page

ABOUT US

      ניהול פרויקטים הכולל... 
  • ניהול תכנון עבור היזם / מזמין העבודה
  • ייעול התכנון בהיבט היזמי  Value Engineering 
  • בדיקת היתכנות לפרויקטים, אומדן עלויות, תכנית עסקית
  • כתיבת פרוגרמה לפרויקט, איפיון ומפרטים 
  • בחירת צוות מתכננים ויועצים הנדסיים, ניהול היועצים, תיאום התכנון האדריכלי / הנדסי.
  • ניהול תכנון מפורט לביצוע ותכנון סטטוטורי, תיאום מול רשויות התכנון, ועדות וכו'
  • ניהול חוזים וחשבונות של יועצים וקבלנים
  • הפקת מכרז קבלנים, ריכוז והשוואת הצעות, סיוע למזמין בבחירת קבלן
  • ניהול ומעקב לוח הזמנים ותקציב הפרויקט
  • ועוד...
bottom of page